• 2023-01-28

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний MNS 5021:2021 стандартын тохирлын гэрчилгээг гардан авлаа

2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний тохирлын үнэлгээ хийлгэж тохирлын гэрчилгээгээ гардан авлаа.